Oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
Stranica:
108.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku objašnjava postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije pri isporukama dobara i obavljanju usluga u RH. Uz to, u članku se daje pregled dokumentacije koja se treba osigurati kako bi se pri isporukama dobara i usluga u RH mogla primijeniti navedena oslobođenja.

  1. Uvod
  2. Oslobođenje od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije
  3. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga institucijama i tijelima EU-a
  4. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke u RH za potrebe oružanih snaga drugih država članica NATO-a
  5. Zabrana otuđenja dobara nabavljenih uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a
  6. Tablični prikaz oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva, međunarodne organizacije i tijela EU-a za isporuke u RH
  7. Zaključak
Hashtags:
#KonzularnaPredstavništva, #MeđunarodnaTijela, #NATO, #OslobođenjaPDV, #PDV