Izmjene Pravilnika o porezu na dobit

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Izmjene Pravilnika o porezu na dobit
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

U časopisu RRiF br. 12/22. pisali smo o izmjenama Zakona o porezu na dobit. Na samom kraju godine u Nar. nov., br. 156/22. objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit. One se odnose na prijavu poreza na dobitak za 2023. godinu odnosno za porezno razdoblje koje počinje teći od 1. siječnja 2023. godine, osim dijela koji se odnosi na olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja iz 2022. godinu koje se mogu koristiti već kod prijave poraza na dobitak za 2022. godinu.

  1. Uvod
  2. Porezne olakšice na temelju Zakona o poticanju ulaganja iz 2022. godine
  3. Najvažnije novosti u porezu na dobitak od 1. siječnja 2023. godine
Hashtags:
#Dobitak, #OsobniAutomobili, #PoticanjeUlaganja, #UvođenjeEura