Isplate dividende i udjela u dobitku rezidentima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Isplate dividende i udjela u dobitku rezidentima
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima (oporezivo / neoporezivo) koji su bili važeći u godinama kada je taj dobitak i ostvaren, no porez na dohodak od kapitala podmiruje se po stopi od 10 %. Ako je s osnove isplate predujma dobitka za 2022. godinu isplaćeno više predujmova u odnosu na ostvareni dobitak, više isplaćena svota smatra se izuzimanjem i oporezuje se stopom poreza na dohodak od kapitala po stopi od 30 %. Poreznu obvezu treba podmiriti s predajom prijave poreza na dobitak, Obrasca PD. O tome pišemo u ovom članku.

  1. Kada se može isplatiti predujam dobitka za 2023. godinu
  2. Isplata dividendi i udjela u dobitku
  3. Isplata oporezive dividende i udjela u dobitku
  4. Neoporeziva isplata dobitka i dividenda
Hashtags:
#DohodakOdKapitala, #IsplataDividende, #IsplataDobitka, #Izuzimanje