Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Porez na dodanu vrijednost i porez po odbitku na franšiznu pristojbu
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Trgovačko društvo obveznik PDV a na temelju sklopljena Ugovora o franšizingu obvezno je platiti davatelju franšize poduzetniku iz Velike Britanije ...

rrif - 5.2022, str. 72
Oporezivanje inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Oporezivanje inozemnih mirovina s motrišta pripadnosti predujma poreza i konačno obračunanog poreza na dohodak nije određeno za sve inozemne mirovine ...

pip - 4.2022, str. 96
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Uključivanje djece i učenika izbjeglica iz Ukrajine u odgojno obrazovni sustav RH Zapošljavanje državljana Ukrajine Biračko pravo Izuzimanje povećanja ...

pip - 3.2022, str. 98
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Primjena Zakona o minimalnoj plaći Podaci o utemeljenju radničkog vijeća Primjena Zakona o minimalnoj plaći Primjena Zakona o minimalnoj ...

rrif - 3.2022, str. 134
Izuzimanje članova društva i „dobitaša’’
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Izuzimanjem se smatraju troškovi koji se odnose na privatne potrebe skrivene isplate dobitka vlasnika trgovačkog društva dioničara i članova društva ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d.o.o.-a radi vraćanja uloga
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Član društva ima namjeru smanjiti temeljni kapital u društvu s ograničenom odgovornošću dalje d o o u kojemu drži 100 ...

rrif - 1.2022, str. 81
Novosti u ovrsi na plaći u 2022. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na sažet i pojednostavljen način navodi novosti u vezi s ovrhom na plaći u 2022 godini ...

Vijesti
Obrt i ovrha
Ponedjeljak, 27.12.2021.

Što je karakteristično u slučaju ovrhe nas obrtnikom Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom ...

rrif - 12.2021, str. 225
Obrt i ovrha
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja ovrhe nad imovinom obrtnika i ona vezana za njegovu odgovornost nerijetka su u aktualnoj praksi Stoga jezgrovit osvrt na ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište izuzimanja nekretnine iz obrta „dobitaša“
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Kako treba u poslovnim knjigama obrta koji je obveznik poreza na dobitak dobitaša iskazati izuzimanje nekretnine koja je prije 15 ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje imovine članu društva
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Društvo X d o o koje je obveznik poreze na dodanu vrijednost dalje PDV u 2021 godini u sljedećoj godini ...

rrif - 11.2021, str. 157
Izuzimanje kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost izuzimaju dobra i usluge radi različitih namjera vlastite potrebe reprezentacija promidžba i ...

Vijesti
Prodaja imovine članovima društva i načini naplate
Utorak, 07.09.2021.

Uobičajeno pitanje prilikom prodaje imovine članovim društva fizičkim osobama jest Koja je najniža cijena po kojoj se može prodati imovina ...

rrif - 9.2021, str. 166
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i slobodna zanimanja su u pravilu obveznici poreza na dohodak međutim oni mogu samostalno odlučiti ili su obvezni u ...

rrif - 9.2021, str. 53
Prodaja imovine članovima društva (vlasnicima) i načini naplate
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U poslovnoj praksi znaju se dogoditi situacije da trgovačko društvo prodaje neku imovinu članovima društva osnivačima vlasnicima koji su fizičke ...

rrif - 5.2021, str. 56
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika

Dnevno smo suočeni s mnogim problemima koji opterećuju poslovanje poduzetnika Traženje odgovora ili izlaza nije uvijek lako pronaći s obzirom ...

rrif - 5.2021, str. 19
Promjene u obračunu turističke članarine i naknade za šume za 2020. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U prilogu časopisu RRiF br 1 21 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2020 godinu za poduzetnike pisali smo o ...

rrif - 4.2021, str. 157
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dohodak obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti ...

rrif - 4.2021, str. 92
Predujmovi dobitka te isplate dividende i udjela u dobitku
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

Pitanja i odgovori
Oblikovanje kapitalnih pričuva iz zajma i kamata
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Članovi društva dvije fizičke osobe od kojih svaka ima jedna udio u kapitalu oblikovale bi kapitalne pričuve iz danih zajmova ...

rrif - 1.2021, str. 77
Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi na plaći u 2021. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Krajem studenoga 2020 godine stupile su na snagu zadnje izmjene i dopune Ovršnog zakona kojima je između ostaloga proširen broj ...

pip - 12.2020, str. 12
Izuzimanje od ovrhe u svjetlu zadnje novele Ovršnog zakona
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Krajem prošlog mjeseca stupile su na snagu zadnje novele Ovršnog zakona U ovome se članku ne bavimo svim novelama toga ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod
Petak, 18.09.2020.

Trgovačko društvo A d o o sa sjedištem u Zagrebu plaća trgovačkom društvu B sa sjedištem u Pragu naknadu za ...

rrif - 9.2020, str. 58
Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U okviru internih prihoda na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga koji se iskazuju na posebnoj poziciji u Računu ...

rrif - 6.2020, str. 78
Moratorij s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom ovog mjeseca stupio je na snagu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja ...

pip - 5.2020, str. 12
Zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku daje sažet prikaz novodonesenog Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja ...

rrif - 4.2020, str. 130
Isplate s osnove udjela u dobitku u tuzemstvu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuje se u skladu s oporezivanjem koje je bilo važeće u godinama kada je taj ...

Mišljenja
Snižena stopa PDV-a od 13%
Srijeda, 05.02.2020, 410-19/20-02/21

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2020, str. 39
Ovrha na plaći u 2020. – novosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Kod obračuna plaće naknade plaće i drugih stalnih i povremenih primitaka te njihove isplate nezaobilazno i sveprisutno pitanje jest ...

Pitanja i odgovori
Izuzimanje od ovrhe naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Ulazi li naknada za vrijeme godišnjeg odmora u ovrhu, odnosno može li se u cijelosti uplaćivati na zaštićeni račun?

pip - 10.2019, str. 131
Odgovori na pitanja pretplatnika

Ugovor o radu na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog radnika Ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen zbog ...

rrif - 8.2019, str. 141
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i slobodna zanimanja koji su s poreznog i računovodstvenog motrišta obveznici poreza na dobitak izjednačeni su s trgovačkim ...

rrif - 7.2019, str. 75
Novi način određivanja inozemnog dohotka rezidenata
Autori: Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.

U ovom se članku objašnjava primjena novih odredaba Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak ...

Mišljenja
Zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu
Srijeda, 29.05.2019, 115-01/19-01/17

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 4.2019, str. 128
Isplata dividenda i udjela u dobitku te postupanje s više isplaćenim predujmovima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Primitke od dividenda i udjela u dobitku ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)
Ponedjeljak, 04.03.2019, 410-19/18-02/274

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2019, str. 18
Novosti u ovrsi na plaći u 2019. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ovrha na plaći i drugim stalnim i povremenim novčanim potraživanjima zbog učestalih promjena i ove je godine promijenjen prosjek ...

rrif - 1.2019, str. 191
Što donose izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

U Hrvatskom je saboru u tijeku donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača kojim je izvršeno ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.03.2018.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2018 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Promjene Naše ...

rrif - 3.2018, str. 22
Novosti u vezi s „administrativnom zabranom“ na plaći
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Lana REP-GARIĆ

U časopisu RRiF br 2 18 objavili smo članak o ovrsi na plaći novosti u ovoj godini U ovome ...

rrif - 2.2018, str. 18
Ovrha na plaći – novosti u 2018. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Prilikom obračuna plaće naknade plaće i drugih stalnih i povremenih primitaka te njihove isplate jedno od vrlo značajnih i ...

Obrt - 1.2018, str. 23
II. Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka samostalnih djelatnosti za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu na 2017 godinu predaje se na NOVOM obrascu DOH i DOH Z Samostalne obrtničke djelatnosti koje ...

Vijesti
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Utorak, 19.12.2017.

Na internetskim stranicama Ministarsva financija Porezna uprava objavljen je Pravilnik o izmijenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak ...

rrif - 11.2017, str. 52
Računovodstveno, pravno i porezno motrište društva bez zaposlenih
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Trgovačka društva mogu obavljati registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj dalje RH bez zaposlenih osim ako posebni propisi koji definiraju ...

Mišljenja
Porez na promet nekretnina - nasljeđivanje naknadno pronađene imovine
Srijeda, 20.09.2017, 410-20/17-01/44

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman nekretnina u RH vlasnice s dvojnim državljanstvom
Srijeda, 20.09.2017, 410-20/17-01/56

Davatelj: Porezna uprava

pip - 9.2017, str. 127
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo Prijevoz robe preko slobodne luke izuzimanje iz poreznog nadzora Radno pravo Zabrana tržišnog natjecanja s poslodavcem nedostatak utvrđenja ...

Mišljenja
Plaćanje poreza na promet nekretnina u slučaju prijenosa nekretnine s obrta na fizičku osobu vlasnika obrta
Četvrtak, 17.08.2017, 410-20/17-01/50

Davatelj: Porezna uprava