Oporezivanje inozemnih mirovina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Oporezivanje inozemnih mirovina
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Oporezivanje inozemnih mirovina s motrišta pripadnosti predujma poreza i konačno obračunanog poreza na dohodak, nije određeno za sve inozemne mirovine na jednak način. Naime, oporezivanje inozemnih mirovina određeno je međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Prema većini ugovora koje je RH sklopila i primjenjuje, isključivo pravo obračuna i predujma poreza na dohodak kod isplate mirovine mjesečno, a i obvezu godišnjeg obračuna poreza na dohodak ima RH. Ostalim međunarodnim ugovorima uređeno je da RH nema pravo oporezivanja inozemnih mirovina ili država izvora ima pravo obračunavati i obustavljati predujam poreza iz mjesečne svote mirovine, a s obzirom na to da je riječ hrvatskom poreznom rezidentu, RH utvrđuje godišnju poreznu obvezu prema poreznim propisima RH na temelju prijave inozemne mirovine (Obrazac INO-DOH) i otklanja dvostruko oporezivanje.

Prema nekim ugovorima RH nema pravo oporezivanja pa se plaćeni porez u drugoj državi smatra konačnim porezom. U ovom članku detaljno objašnjavamo oporezivanje inozemnih mirovina.

  1. Uvodne napomene
  2. Utvrđivanje porezne rezidentnosti umirovljenika koji prima mirovinu iz inozemstva
  3. Kako se obračunava porez na inozemne mirovine za koje RH ima isključivo pravo oporezivanja
  4. Posebnost u vezi s obračunom i plaćanjem poreza na dohodak na inozemne mirovine
  5. Zaključak
Hashtags:
#Doprinosi, #Izuzimanje, #Umirovljenici, #Zdravstveno