Predujmovi dobitka te isplate dividende i udjela u dobitku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2021
Članak:
Predujmovi dobitka te isplate dividende i udjela u dobitku
Stranica:
92.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima (oporezivo / neoporezivo) koji su bili važeći u godinama kada je taj dobitak i ostvaren, no porez na dohodak od kapitala utvrđuje se po stopi od 10 %. Kada je s osnove isplate predujma dobitka za 2020. isplaćeno više predujmova u odnosu na ostvareni dobitak, više isplaćena svota smatra se dohotkom od kapitala koji se smatra izuzimanjem i oporezuje se stopom od 30 %. Poreznu obvezu po osnovi izuzimanja treba podmiriti do trenutka predaje prijave poreza na dobitak, Obrasca PD. O tome pišemo u nastavku ovog članka.

Hashtags:
#DohodakOdKapitala, #IsplataDividende, #IsplataDobitka, #IsplataPredujmaDobiti