Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2023
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene u Nar. nov., br. 114/23. u najvećem dijelu odnose se na porezno razdoblje koje počinje teći od 1. siječnja 2024. godine i primjenjivat će se u postupku podnošenja prijave poreza na dobitak za 2024. godinu i nadalje. Ali, izmjene Zakona koje se odnose na porez po odbitku već su stupile na snagu i primjenjuju se od 12. listopada 2023. godine. Više o izmjenama i dopunama Zakona u nastavku.

  1. Izmjene i dopune Zakona koje su stupile na snagu 12. listopada 2023. godine
  2. Plaćanje obveze poreza na dobitak po poreznoj prijavi
  3. Kako utvrditi predujam poreza na dobitak za 2024. godinu
  4. Izmjene i dopune Zakona koje se odnose na porezno razdoblje koje počinje teći od 1. siječnja 2024. godine
Hashtags:
#PorezNaDobit, #PoreznaReforma2024, #PoreznoNepriznatiTroškovi, #PorezPoOdbitku, #PredujmoviPorezaNaDobit