Izmjene Zakona o PDV-u u 2024. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2023
Članak:
Izmjene Zakona o PDV-u u 2024. godini
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

U skladu s obvezama preuzetim pristupanjem RH u EU, a radi implementiranja pravne stečevine EU-a u nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a, Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 114/23., dalje: Izmjene Zakona o PDV-u) koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine, provedeno je usklađenje s aktima EU-a, promijenjene su odredbe o ispravku porezne osnovice te su promijenjene neke svote u eurima (zaokruženje) koje se odnose, primjerice, na prag ulaska / izlaska iz sustava PDV-a, prag za mjesečne / tromjesečne obveznike PDV-a i dr. Također se uvode i nove obveze koje se odnose na pružatelje platnih usluga. Očekuje se i izmjena Pravilnika o PDV-u u kojoj će se detaljnije objasniti odredbe u vezi s tim Izmjenama Zakona o PDV-u.

O navedenim se izmjenama može detaljnije pročitati u nastavku članka.

  1. Izmjene odredaba o ispravku porezne osnovice
  2. Novosti i obveze za pružatelje platnih usluga
  3. Nove – zaokružene svote u eurima
Hashtags:
#IspravakPorezneOsnovice, #PDV, #PDVIzlazak, #PDVUlazak, #PoreznaReforma2024