Novosti u Zakonu o lokalnim porezima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2023
Članak:
Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima objavljene u Nar. nov. br. 114/23. primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine. Najznačajnija promjena je ukidanje prireza. Osim toga, bitna promjena je povećanje gornje granice za utvrđivanje visine poreza na kuće za odmor. Detaljnije o svim promjenama u Zakonu o lokalnim porezima pišemo u ovome članku.

  1. Ukidanje prireza porezu na dohodak
  2. Plaćanje poreza na kuće za odmor
  3. Zaokruživanje svota lokalnih poreza i pragova za njihovo plaćanje
Hashtags:
#PorezNaKućeZaOdmor, #PoreznaReforma2024, #Prirez, #UkidanjePrireza