III. Konačni obračun članarina, doprinosa, spomeničke rente i nadoknade za mineralne sirovine za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
III. Konačni obračun članarina, doprinosa, spomeničke rente i nadoknade za mineralne sirovine za 2006.
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
  2. Obračun članarina turističkim zajednicama za 2006.
  3. Spomenička renta
  4. Plaćanje naknade za eksploataciju mineralnih sirovina te izdvajanje sredstava za istraživanje mineralnih sirovina
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Obrtnici, #Računovodstvo, #SamostalnaDjelatnost