Izvješćivanje o vlasničkim ulaganjima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Izvješćivanje o vlasničkim ulaganjima
Stranica:
186.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:
U slučaju primljenih vlasničkih ulaganja iz inozemstva ili obavljenih vlasničkih ulaganja u inozemstvo, naši rezidenti moraju su o tome obavije stiti Direkciju za statistiku Hrvatske narodne banke (dalje: HNB). Ako nerezident stekne udio u vlasništvu kod našeg re zidenta, pravne osobe, o takvoj transakciji taj rezident treba podnijeti prijavu na propisanim obrascima. Također, ako rezident, pravna ili fizička osoba, stekne vlasnički udio u pravnoj osobi, nerezidentu, također mora takvu transakciju prijaviti Direkciji za statistiku HNB-a.
  1. Uvod
  2. prijava inozemnog vlasničkog ulaganja (Obrazac IU-IP)
  3. Godišnja prijava inozemnih ulaganja (Obrazac IU-GP)
  4. Obrazac IU-GP za podružnice
Hashtags:
#Devizno, #Devizno, #PoslovanjeInozemstvo