Pravo i porezi 6/2018

Tiskano izdanje 7,50 EUR
56,51 KN
Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novi zakoni – svibanj 2018. godine
Novosti u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje – obveze JLS-a
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Prikaz novog Zakona o upravnoj inspekciji
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Komunalni linijski prijevoz putnika
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Nepravilnosti i njihova revizijsko-pravna obilježja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Ivan Čulo , dipl. iur., dipl. phil.
Postupak ocjene zakonitosti statuta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Troškovi upravnog spora u recentnoj sudskoj praksi (II.)
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta u RH
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Pravo prednosti pri zapošljavanju u osnovnim školama prema novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Proširenje elektroničkih usluga Porezne uprave
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Obveze građana privatnih iznajmljivača rezidenata koji posluju sa stranim online platformama u vezi s PDV-om
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Pravne posljedice nedonošenja lokalnog proračuna – ustavnosudska ocjena
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (IV.)
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Ugovor o osiguranju života – položaj korisnika s osvrtom na sudsku praksu (II.)
Autor: Doc. dr. sc. Loris BELANIĆ
Prikaz Zakona o pružanju usluga u turizmu
Autor: Doc. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ
Pregled novog Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Zakonsko uređenje prava za vrijeme nezaposlenosti
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Jezik u pravu
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Tumačenja i stajališta - Hrvatska narodna banka
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika