Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Nove isplatne liste te način utvrđivanja plaće i naknade plaće, trajanje 215 min
Utorak, 23.05.2023.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 10.2022, str. 72
Očinski dopust zaposlenika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Zbog usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske unije uvedena je novina u lepezu roditeljskih prava Naime nakon rođenja djeteta ...

pip - 3.2022, str. 23
Agencije za privremeno zapošljavanje radnika
Autori: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Hana VELAJ, mag. iur.

Agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika ustupa svog radnika drugom poslodavcu korisniku za ...

Pitanja i odgovori
Evidencija o radnom vremenu ustupljenih radnika
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Treba li korisnik voditi evidenciju o radnom vremenu za radnike koje mu je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje?

rrif - 1.2022, str. 55
Obračun plaće prema radnim satima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Plaća radnika mora biti ili određena tako da je ugovorom o radu utvrđena točna svota plaće ili odrediva tako da ...