Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 7.2023, str. 102
Porezni položaj „lažnih“ trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pojam lažnoga trostranog posla nije izravno definiran u odredbama propisa o PDV u međutim lažni trostrani poslovi s motrišta PDV ...

rrif - 7.2023, str. 92
Porezni položaj trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Prilikom prodaje dobara između domaćih poreznih obveznika i poreznih obveznika iz EU a moguće su osim jednostavnih transakcija između dvaju ...

rrif - 6.2023, str. 139
Triangularna trgovina u Intrastat sustavu
Autor: Tamara BABIĆ , mag. oec.

Obveznici podnošenja Intrastat izvješća u Republici Hrvatskoj često sudjeluju u triangularnoj trgovini na teritoriju Europske unije koja uključuje prijenos vlasništva ...

rrif - 10.2020, str. 142
Porezno motrište „lažnih“ trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 19 pisali smo o posebnostima u oporezivanju trostranih poslova a u RRiF u br ...

rrif - 9.2019, str. 95
Posebnosti u oporezivanju trostranog posla
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ulaskom RH u EU moguće su osim jednostavnih transakcija između dvaju poreznih obveznika pri čemu je jedan isporučitelj dobara ...