Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2024, str. 160
Nove stope zateznih i ugovornih kamata i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Treće polugodište zaredom dolazi do povećanja stopa zateznih kamata Od 1 siječnja 2024 godine dolazi do rasta stopa zateznih kamata ...

obav - 2.2024, str. 67
VIII. KAMATE

1 UGOVORNE KAMATE 2 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 2 1 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 3 ZATEZNE KAMATE ...

pip - 1.2024, str. 3
Nove stope zateznih i ugovornih kamata od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Temelj za izračunavanje visine zateznih kamata jest kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije ...

rrif - 8.2023, str. 124
Povećanje stopa zateznih i ugovornih kamata od 1. srpnja 2023. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Povećanje kamatnih stopa Europske središnje banke ima izravan utjecaj na rast stopa zateznih kamata koje se utvrđuju početkom svakog polugodišta ...

pip - 7.2023, str. 86
Nove stope zateznih i ugovornih kamata od 1. srpnja 2023. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Početkom svakog polugodišta utvrđuje se visina stopa zateznih kamata Od početka 2023 godine temelj za izračunavanje visine zateznih kamata jest ...

rrif - 2.2023, str. 175
Zatezne i ugovorne kamate za prvo polugodište 2023. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Ulaskom Republike Hrvatske u europodručje promijenjen je način utvrđivanja visine zateznih kamata Od 1 siječnja 2023 godine temelj za izračunavanje ...

obav - 2.2023, str. 70
VIII. KAMATE

1 UGOVORNE KAMATE 2 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 2 1 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 3 ZATEZNE KAMATE ...

rrif - 8.2022, str. 119
Zatezne i ugovorne kamate za drugo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Stope zateznih kamata najviše dopuštene ugovorne kamatne stope te kamatne stope koje se primjenjuju kada su kamate ugovorene ali nije ...

rrif - 2.2022, str. 173
Zatezne i najviše dopuštene ugovorne kamate za prvo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Stope zateznih kamata i najviše dopuštene ugovorne kamatne stope utvrđuju se za svako polugodište Osnova za izračunavanje zateznih kamata jest ...

rrif - 8.2021, str. 117
Ugovorne kamate poduzetnika
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kamate na posudbe zajmove i kredite obračunavaju se u ugovorenom vijeku kao ugovorne kamate a kada dužnik kasni s isplatama ...

obav - 2.2021, str. 68
VIII. Kamate

1 UGOVORNE KAMATE 1 1 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 1 2 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 2 ZATEZNE ...

rrif - 8.2020, str. 157
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. srpnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...

rrif - 2.2020, str. 166
Zatezne kamate i kamate između poveznih osoba od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...

obav - 2.2020, str. 66
VII. Kamate

1 UGOVORNE KAMATE 1 1 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 1 2 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 2 ZATEZNE ...

rrif - 8.2019, str. 126
Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Osim zateznih kamata ...

pip - 11.2018, str. 71
Nasljednopravni ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života
Autor: Dinko JAKELIĆ , mag. iur.

Kada je riječ o stjecanju nasljednog prava naše nasljedno pravo ne poznaje niti priznaje ugovor o nasljeđivanju kao valjani pravni ...