Ugovorne kamate poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Ugovorne kamate poduzetnika
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Kamate na posudbe, zajmove i kredite obračunavaju se u ugovorenom vijeku kao ugovorne kamate, a kada dužnik kasni s isplatama tih obveza odnosno kada dužnik kasni s plaćanjem dospjelih dugova nastalih prema isporukama dobara i usluga, obračunavaju se zatezne kamate. Kamate su svojevrstan oblik cijene korištenja tuđim novcem u redovitom tijeku poslovanja ili nadoknada štete u slučaju zakašnjenja plaćanja prema ugovorenim rokovima.

U ovom je članku riječ o ugovornim kamatama, tj. kamatama koje se ugovaraju za vrijeme trajanja korištenja vjerovnikovim novcem uz ugovorene uvjete. Porezno motrište ugovornih kamata, a posebno kada je riječ o odnosima s povezanim osobama, obradit će se u nekom od sljedećih brojeva RRiF-a.

  1. Funkcija kamate
  2. Propisi o kamatama
  3. Način obračuna ugovornih kamata
  4. Ugovori o zajmu
  5. Izdavanje računa
  6. Najviša dopuštena kamatna stopa
  7. Kamate između poduzetnika i fizičkih osoba
  8. Obračun kamata s poreznog motrišta
  9. Zastara ugovornih kamata
  10. Zaključak
Hashtags:
#Kamate, #ObračunKamata, #Pozajmice, #UgovorneKamate, #UgovorOZajmu