Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2021, str. 122
Zajmovi unutar grupe multinacionalnih trgovačkih društava
Autor: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju točno definiranje stvarne transakcije odabir i primjenu najprikladnije metode transfernih cijena te druge pristupe određivanja ...

Vijesti
Kapitalizacija troškova posudbe
Četvrtak, 23.09.2021.

Troškovi posudbe obuhvaćaju troškove kamata i druge troškove koji nastaju kod poduzetnika u vezi s posudbom izvora imovine U našoj ...

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 192 min
Četvrtak, 16.09.2021.

Autor: I.P.

pip - 9.2021, str. 118
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 49 Rok za ispunjenje obveze čl 173 ZOO a Iz stanja spisa proizlazi da rok ispunjenja nije ...

rrif - 9.2021, str. 124
Ispravak odbitka pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 vezano uz obvezu ispravka odbitka pretporeza U prvom slučaju u predmetu C ...

rrif - 9.2021, str. 47
Računovodstvo kapitalizacije troškova posudbe
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Troškovi posudbe obuhvaćaju troškove kamata i druge troškove koji nastaju kod poduzetnika u vezi s posudbom izvora imovine Autorica u ...

Vijesti
Obveza obračuna zateznih kamata
Utorak, 24.08.2021.

Ima li vjerovnik obvezu obračunati zateznu kamatu u slučaju dužnikova kašnjenja sa plaćanjem Zakon o obveznim odnosima predviđa da dužnik ...

rrif - 8.2021, str. 155
Uračunavanje ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u članku na detaljan način razmatra institut uračunavanja ispunjenja obveze iznošenjem sudske prakse i shvaćanja u stručnoj literaturi o ...

rrif - 8.2021, str. 124
Od 1. srpnja 2021. godine smanjene su zatezne kamate
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Osim zateznih kamata Zakonom ...

rrif - 8.2021, str. 117
Ugovorne kamate poduzetnika
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kamate na posudbe zajmove i kredite obračunavaju se u ugovorenom vijeku kao ugovorne kamate a kada dužnik kasni s isplatama ...

Vijesti
Uračunavanje plaćanja
Petak, 30.07.2021.

Ako se dužnik i vjerovnik ne dogovore uračunavanje plaćanja će se obaviti onim redom koji odredi dužnik izjavom najkasnije pri ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
Petak, 02.07.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

rrif - 7.2021, str. 115
Zatezne kamate pravnih osoba
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Stopa zateznih kamata i način njihova izračunavanja uređeni su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj ...

rrif - 7.2021, str. 111
Kapitalizacija troškova posudbe u nabavi zemljišta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Autorica u članku daje pregled analize Odbora za međunarodne računovodstvene standarde vezano uz kapitalizaciju troškova posudbe pri nabavi zemljišta Odbor ...

pip - 7.2021, str. 24
Zatezne kamate pravnih osoba
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Stopa zateznih kamata i način njihova izračunavanja uređeni su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj ...

Vijesti
Redoslijed ispunjenja obveze
Ponedjeljak, 24.05.2021.

Znate li kako vjerovnik uračunava ispunjenje obveze kada ono što mu je dužnik ispunio nije dovoljno da podmiri cijeli dug ...

Snimka webinara
Aktualna računovodstvena pitanja, trajanje 160 min
Petak, 23.04.2021.

Autor: I.P.

Pitanja i odgovori
Oporezivanje dohotka s osnove otkupa potraživanja
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Porezni obveznik cedent ustupio je svoje potraživanje od dužnika cesusa fizičkoj osobi cesionaru Ustup potraživanja je naplaćen cesionaru u svoti ...

pip - 4.2021, str. 134
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Oporezivanje dohotka s osnove otkupa potraživanja Fizička osoba koja otkupi potraživanje za novac naplatna cesija te ga naplati uvećano ...

pip - 4.2021, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 361 ZOO a Za ocijeniti je da se nisu ostvarile pretpostavke iz čl 361 st ...

rrif - 4.2021, str. 82
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ako hrvatski obveznik poreza na dobitak u inozemstvu plati takav porez u određenim uvjetima taj se porez može priznati kao ...

rrif - 2.2021, str. 167
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim ...

obav - 2.2021, str. 68
VIII. Kamate
Autor:

1 UGOVORNE KAMATE 1 1 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 1 2 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 2 ZATEZNE ...

Pitanja i odgovori
Oblikovanje kapitalnih pričuva iz zajma i kamata
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Članovi društva dvije fizičke osobe od kojih svaka ima jedna udio u kapitalu oblikovale bi kapitalne pričuve iz danih zajmova ...

Sudska praksa
Zatezne kamate
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Utorak, 05.01.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

Vijesti
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2021. godinu je 3,00 %
Utorak, 05.01.2021.

Ministarstvo financija objavilo je kamatnu stopu između povezanih osoba a u skladu s čl 14 st 3 Zakona o porezu ...

pip - 1.2021, str. 88
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ugovor o zajmu čl 557 ZOO a Kako je ugovorom o zajmu određena obveza tužitelja kao zajmodavca izdati ...

rrif - 12.2020, str. 241
Bankarski krediti za potrošače
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Na tržištu su dostupne brojne vrste kredita banaka kratkoročni srednjoročni dugoročni namjenski nenamjenski uz fiksne ili promjenjive kamatne stope ...

rrif - 12.2020, str. 209
Otpisi potraživanja kod kreditnih institucija
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kreditne institucije obveznici su poreza na dobitak te stoga primjenjuju sve odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit ...

Sudska praksa
Prekid zastare
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 11.2020, str. 43
Zakašnjenje sudionika u obveznom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U članku se obrađuju zakašnjenje dužnika i vjerovnika te opće i specifične posljedice na primjeru pojedinih ugovornih odnosa za obje ...

Sudska praksa
Metoda obračuna zateznih kamata
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 9.2020, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Tražbina u kunskoj protuvrijednosti strane valute čl 395 ZOO a 91 Nema zapreke da se mjenicom izdanom na ...

rrif - 8.2020, str. 157
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. srpnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...

Pitanja i odgovori
Odobravanje zajma i obračun kamate
Petak, 24.07.2020.

Fizička osoba odobrava zajam trgovačkom društvu u kojemu je direktor Koja je stopa najnižih i najviših kamata koje se mogu ...

Sudska praksa
Tražbina u kunskoj protuvrijednosti strane valute
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Obračun zatezne kamate
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.

U okviru pomoći gospodarstvu Vlada Republike Hrvatske je zbog epidemije koronavirusa donijela mjere za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom iz ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od ...

pip - 7.2020, str. 124
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Zakupnina za vrijeme nemogućnosti rada zbog pandemije bolesti COVID 19 Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se ...

pip - 6.2020, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Besplatni ručak i RH Dojmljiva predavanja svojedobno je držao profesor Gorazd Nikić Izlažući o makroekonomskoj politici te međunarodnim ekonomskim odnosima ...

Pitanja i odgovori
Financijski lizing nekretnine – nastanak obveze za porez na promet nekretnina
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Društvo je 2015 godine sklopilo ugovor o financijskom lizingu za nekretninu s lizinškim društvom Za nekretninu je u trenutku sklapanja ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti
Četvrtak, 16.04.2020, 410-19/20-02/129

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Raskid ugovora i povrat stvari
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Vijesti
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.

Temeljem Zakona o dopuni Općeg poreznog Zakona Nar nov br 42 20 donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika ...

rrif - 4.2020, str. 260
Upornost i nezakonitost
Autor: Mag. Ivan SIMIČ

1. Urednički uvod
2. Porezni savjetnici i porezni inspektori
3. Financijska uprava R. Slovenije (FURS) mora platiti zatezne kamate

rrif - 4.2020, str. 174
Izbor lizinga kao načina financiranja
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Na osnovi ugovora o lizingu nabavljaju se i koriste različiti predmeti lizinga a najčešće su to osobni automobili plovila ...

rrif - 4.2020, str. 141
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U domaćoj računovodstvenoj i poreznoj praksi postavlja se problem knjiženja obustavljenog poreza u inozemstvu koji inozemni poduzetnici plaćaju u ...