Zatezne kamate i kamate između poveznih osoba od 1. siječnja 2020. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Zatezne kamate i kamate između poveznih osoba od 1. siječnja 2020. godine
Stranica:
166.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak. Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi1. Osim zateznih kamata, Zakonom o obveznim odnosima uređene su još i najviše ugovorne kamate u trgovačkim i drugim odnosima.

1. Propisane zatezne kamate
2. Ugovorne kamate prema ZOO-u
3. Porezni propisi o kamatama između poveznih osoba
4. Kamate na pozajmice fizičkim osobama

Hashtags:
#KamateIzmeđuPovezanihOsoba, #KamatnaStopa, #PoslovneFinancije, #UgovorneKamate, #ZatezneKamate