Prilog proračun i proračunski korisnici

Rokovi predaje financijskih izvještaja siječanj – rujan 2009.
 • Tabelarni pregled rokova predaje financijskih izvještaja siječanj – rujan 2009
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatskizavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatskizavod za zapošljavanje
 • Mjesni odbori i ostali oblici mjesne samoupravete vijeća nacionalnih manjina
 • Pror - 10.2009, str. 2
  Samoupravna suradnja – sredstvo poboljšanja kvalitete javnih usluga
  Hrvatski je sustav, s malo više od 550 jedinica lokalne samouprave, sasvim sigurno previše fragmentiran i preskup za Hrvatsku. Sve su glasniji zahtjevi za reformom lokalne samouprave u vidu smanjenja broja jedinica lokalne samouprave – govori se o ukidanju čak 150 općina, a mogu se čuti i zahtjevi odnosno prijedlozi za ukidanjem županija i osnivanjem regija.
  Pror - 10.2009, str. 3
  O primjeni nove Uredbe o uredskom poslovanju
  Dana 1. siječnja 2010. na snagu stupa nova Uredba o uredskom poslovanju. Primjenom nove Uredbe o uredskom poslovanju prestaje vrijediti dosadašnja Uredba o uredskom poslovanju i Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju. Uredsko su poslovanje obvezna voditi tijela državne uprave, stručne službe Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured predsjednika Republike Hrvatske i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje imaju javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi.
  Pror - 10.2009, str. 8
  Pomoći za državne i javne službe
  Zakon o radu kao osnovni propis koji uređuje radne odnose zaposlenih ne utvrđuje uvjete i način isplate određenih pomoći i potpora za zaposlene u državnoj i javnoj službi. Propisi koji za zaposlene u državnoj i javnoj službi detaljnije uređuju prava i obveze su kolektivni ugovori kao profesionalni (autonomni) izvori radnog prava. Poslodavac je obvezan u skladu s izvorima radnog prava koji ga obvezuju isplatiti određene pomoći i potpore zaposlenima u državnoj i javnoj službi pod uvjetima i u svotama utvrđenim odredbama važećih zaključenih kolektivnih ugovora.
  Pror - 10.2009, str. 12
  Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2010. – 2012.
 • Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010. – 2012.
 • Upute za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2010. – 2012.
 • OBRAZLOŽENJE  PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2010. – 2012.
 • Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2010. – 2012.
 • Uputa za izradu financijskih planova decentraliziranih proračunskih korisnika
 • Pror - 10.2009, str. 19
  Kolektivni ugovori, sporazum, odluke
  U ovom dijelu ovog priloga časopisu Računovodstvo,revizija i financije objavljujemo kolektivne ugovore, sporazum i odluke kojima se uređuju materijalna prava državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u javnim službama.
  1. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE
  2. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U JAVNIM SLUŽBAMA
  3. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA
  Pror - 10.2009, str. 32