RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Europska unija je donijela poseban propis (Propis EU br. 2073/2004 Vijeća od 16. studenog 2004. o zajedničkoj suradnji upravnih vlasti na području trošarina - Verordnung (EG) Nr. 2073/2004 des Rates vom 16. November 2004 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Verbrauchsteuern) uvažavanjem kojega se treba intenzivirati suradnja između poreznih vlasti država članica radi uspješnijeg uklanjanja utaje trošarina na alkohol, duhanske i energetske proizvode. Propis je stupio na snagu 1. srpnja 2005., s tim da je u svim njegovim dijelovima obvezujuć i primjenjuje se izravno u svakoj državi članici.

  1. Uvod
  2. Pravna osnova
  3. Osnovne odrednice propisa EU br. 2073/2004
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)