Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2007.
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U prošlom broju našeg časopisa detaljno smo pisali o prijavi poreza na dobitak (obr. PD). U okviru tog članka pojasnili smo i umanjenju porezne osnovice za državne potpore za obrazovanje i izobrazbu. Ali u međuvremenu je na snagu stupio Pravilnik o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov., br. 12/08.) koji detaljnije pojašnjava Pregled opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu. Pregled troškova treba priložiti uz prijavu poreza na dobitak (obrazac PD). U ovom članku dajemo praktični primjer sastavljanja Pregleda troškova za obrazovanje i izobrazbu radnika . Ujedno dajemo i kratki prikaz o tome što donosi novi Pravilnik Trgovačka društva koja su registrirana i obavljaju brodarsku djelatnost i u 2007.godini ne plaćaju porez na dobitak koji ostvare od iskorištavanja brodova u međunarodnoj plovidbi. Ali novi obrazac PD nije predvidio redni broj za ovu poreznu olakšicu. O tome na koji je način uključiti u poreznu prijavu – razmatramo na kraju ovog članka.
  1. Uvod
  2. Što donosi Pravilnik o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu
  3. Kako sastaviti Pregled opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu
  4. Oslobođenje za brodarsku djelatnost
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #PoticajiOslobođenja