RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski sabor je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 41/08.), kojima su izmijenjene odredbe u čl. 630.(ugovori s odredbom „ključ u ruke“), čl. 1028. do–1038. (akreditivi), te čl. 1039. do 1043. (bankarske garancije). S obzirom na to da je riječ o vrlo važnim izmjenama, osobito onima o akreditivu i o bankarskoj garanciji, u članku se daju neka objašnjenja vezana za donošenje tih izmjena i njihovo značenje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)