RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mirovinsko osiguranje pomoraca u sustavu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, za čiju je provedbu nadležan Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: Zavod), u posljednjih je nekoliko godina doživjelo niz promjena i novih normativnih rješenja, tako da se osnove za njegovo provođenje nalaze i u odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju1 (dalje: ZOMO) i u primjerenim odredbama Pomorskog zakonika2 (dalje: PZ).U ovom članku obrađujemo mirovinsko osiguranje pomoraca od 1. siječnja 2008

  1. Mirovinsko osiguranje pomoraca od 1. Siječnja 2008.
  2. Produženo osiguranje pomoraca
  3. Obavljanje obrtničke djelatnosti i svojstvo osiguranika pomorca
  4. Svojstvo osiguranika pomorca zatečenog na plovidbi kao člana posade broda kojemu svojstvo osiguranika u HZMO-u nije utvrđeno do 31. Prosinca 2007.
  5. Što treba učiniti član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji na dan stupanja na snagu ZIDPZ-a ima iskazan dug za doprinose
  6. Mirovinsko osiguranje pomoraca od 1. Siječnja 2009.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)