Ostvarivanje i provedba prava s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Ostvarivanje i provedba prava s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti
Stranica:
149.
Autor/i:
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.
Sažetak:

Od 1. siječnja 2011. prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti ostvaruju se ponovo u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) na temelju Zakona o izmjenama i dopunama zakona obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 139/10., dalje: Zakon o izmjenama). Kako su ta prava uređena odredbama izmijenjenog i dopunjenog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te o postupku provedbe toga prava pišemo u ovom članku.

1. Koje su osobe osigurane i za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
2. Koja se prava osiguravaju u slučaju ozljede na radu
3. Izmjena općih akata HZZO-a i tiskanica koje se podnose HZZO-u u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
4. Dospijeće prava na zdravstvenu zaštitu kod priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti
5. Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti

Hashtags:
#Plaće, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo, #TroškoviOsoblja