Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a kroz nove evidencije i prijave PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a kroz nove evidencije i prijave PDV-a
Stranica:
81.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Sažetak:

  Obveznici PDV-a koji utvrđuju obvezu protekom mjeseca – mjesečni obveznici - trebali su već do 20. kolovoza predati prvu poreznu prijavu koja je ulaskom Republike Hrvatske (dalje: RH) u Europsku uniju (dalje: EU) značajno promijenjena u odnosu na pravila koja smo primjenjivali u „starom“ sustavu oporezivanja PDV-om. U vrijeme kada je tek bio objavljen nacrt novog Zakona o PDV-u, a Pravilnik o PDV-u još nije bio objavljen, u časopisu RRiF, br. 7/13., str. 56, dali smo, prema tada objavljenim obrascima i poznatim informacijama, primjer utvrđivanja porezne prijave s opisom poslovnih događaja u tuzemstvu, prometima s EU, trećim zemljama i dr. U nastavku članka daju se glavne napomene u vezi s novim prijavama PDV-a, nove porezne evidencije te knjigovodstveno evidentiranje i utvrđivanje obveze PDV-a. Napominjemo također da se u ovom broju časopisa RRiF daju detaljna objašnjenja pozicija poreznih evidencija te popunjavanje prijava PDV-a.
  1. Uvod
  2. Temeljna načela oporezivanja PDV-om i uvjeti za priznavanje pretporeza
  3. Računovodstveno i porezno evidentiranje obveze i pretporeza
  4. Prijave PDV-a za obračunska razdoblja, rokovi predaje i plaćanje PDV-a
  5. Primjer utvrđivanja obveze PDV-a za obračunsko razdoblje

Hashtags:
#PDV, #Porezi