Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 9.2013
Članak:
Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (I.)
Stranica:
75.
Autor/i:
Dr. sc. Koraljka SANSOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
U kontekstu prava EU, temeljna prava i opća načela ponajprije su izraz vrijednosti koje se trebaju poštovati prilikom primjene i provedbe europskog prava u konkretnim slučajevima. Na taj se način postizanje ciljeva humanizira uzimanjem u obzir vrijednosti zajedničkih europskim narodima, a njihovo poštovanje nije samo sebi svrhom, već su ona interpretativni diskurs i svojevrsni korektiv u pravičnoj primjeni propisa EU. U ovom se članku obrađuje problematika temeljnih prava zajamčenih Poveljom o temeljnim pravima. S obzirom na to da je stajalište Europskog suda da su temeljna prava ujedno i načela, prvo se prikazuje položaj općih načela prava u okviru prava EU, a potom temeljna prava, njihovo značenje i položaj od nastanka prava EU do danas.
Hashtags:
#Pravo, #PravoEU