Pravno uređenje zateznih kamata od sredine 2013.

Časopis: Pravo i porezi - 10.2013
Članak:
Pravno uređenje zateznih kamata od sredine 2013.
Stranica:
12.
Autor/i:
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Način utvrđivanja stope zakonskih i ugovornih zateznih kamata između poduzetnika te između poduzetnika i osoba javnog prava izmijenjen je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koji je na snagu stupio 30. lipnja ove godine. Autor u ovom članku objašnjava novi način određivanja zateznih kamata, navodi razloge uvođenja ove promjene te razjašnjava neka pitanja nastala uslijed paralelne primjene odredaba dvaju zakona koji sada uređuju ovu materiju (Zakon o obveznim odnosima i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi).
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #PoslovneFinancije, #Pravo