RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Glavi VI. (čl. 80. - 159.) ZOO-a taksativno su navedeni slučajevi promjena u obveznim odnosima s motrišta promjena na strani subjekata (ustup tražbine - cesija, subrogacija, preuzimanje duga, pristupanje dugu, preuzimanje ispunjenja, jamstvo, prijenos ugovora i uputa - asignacija) te promjene s motrišta sadržaja (obnova - novacija i nagodba).
U ovom se članku obrađuju dva pravna instituta s motrišta koji se odnosi na promjene u obveznim odnosima na strani subjekata, i to: ustup tražbine ili cesija s posebnim osvrtom na uputu ili asignaciju te njihovu korelaciju kroz sinergiju pravnog razmatranja i njihovih učinaka. U objašnjenju ta dva pravna instituta daju se i primjeri iz sudske prakse.

1. Uvod
2. Opća definicija - ustup tražbine (cesija)
3. Asignacija

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)