RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kada fizička osoba daje zajam pravnoj osobi ili obrtniku, nema obveze ugovaranja kamata, ali kada se kamata ugovori, nastaje obveza obračuna i uplate poreza na dohodak od kapitala pri isplati te kamate.
U nastavku se pojašnjava način obračuna kamata i prikazivanje dohotka s osnove kamata u JOPPD-u kada fizička osoba prima kamate od zajmova od tuzemnih ili inozemnih isplatitelja.
U sljedećem broju RRIF-a biti će obrađen primitak kamata po osnovi kamata na štednju iz inozemstva.

1. Uvodno
2. Tko je obveznik obračuna poreza na kamatu
3. Način obračuna poreza na dohodak i prireza od kapitala pri isplati kamate iz rh
4. Kamate koje je fizička osoba ostvarila u inozemstvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)