RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Predmet ovoga članka su ponajprije odredbe Zakona o radu koje se odnose na ovlasti inspekcije rada odnosno drugoga javnopravnog tijela da donosi pojedinačne (upravne i dr.) akte u području radnih odnosa. Naime, prikazuju se odredbe toga Zakona prema kojima inspekcija rada i druga javnopravna tijela postupaju izravno kada se dogodi povreda zakona a i preventivno, u pravilu po službenoj dužnosti u području rada.
      Autor u ovome članku daje prikaz navedenih odredaba Zakona o radu i drugih zakonskih propisa u vezi s ovom temom te ih objašnjava i povezuje.

1. Uvod
2. Inspekcija rada
3. Evidencija o radnicima zaposlenim kod poslodavca (čl. 5. ZR-a) i registracija posebnih ugovora o radu
4. Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu (čl. 20. ZR-a)
5. Agencija za privremeno zapošljavanje (čl. 44. ZR-a)
6. Preraspodjela radnog vremena (čl. 67. ZR-a)
7. Kolektivni višak radnika
8. Sindikati i udruge poslodavaca
9. Dostava kolektivnog ugovora nadležnim tijelima i proširenje primjene kolektivnog ugovora
10. Upravni i inspekcijski nadzor
11. Upravne mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora u području rada
12. Opći akti – podzakonski provedbeni propisi koje donosi nadležni ministar
13. Zakon o zaštiti na radu
14. Zavod za unapređivanje zaštite na radu
15. Ovlast inspektora rada za naplatu prekršajne kazne
16. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)