RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku navodi obveze poslodavca prilikom sporazumnog raskida ugovora o radu, koji predstavlja jedan od načina prestanka radnog odnosa, a koji podrazumijeva suglasnost volja poslodavca i radnika. Kako ugovor o radu predstavlja dvostrani pravni posao, sporazumni raskid ugovora o radu predstavlja dvostranoobvezni akt kojim je izražena suglasnost volja radnika i poslodavca za raskidom dvostranoobveznoga ugovornog odnosa.

1. Uvod
2. Sporazumni raskid ugovora o radu
3. Godišnji odmor kod sporazumnog raskida ugovora o radu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)