RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U članku se skreće pozornost na uvjete i način ostvarivanja prava zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je stupio na snagu 1. srpnja 2017. godine.

1. Uvod
2. Prava zaposlenog ili samozaposlenog posvojitelja
3. Roditeljski dopust
4. Korištenje roditeljskog dopusta kao prava na rad s polovinom punoga radnog vremena
5. Najava korištenja prava

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)