Oporezivanje kamata iz inozemstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Oporezivanje kamata iz inozemstva
Stranica:
262.
Autor/i:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Kada fizička osoba štedi u inozemnoj financijskoj instituciji i ostvaruje primitke od kamata, takvi su primitci oporezivi porezom na dohodak od kapitala prilikom pripisa ili isplate te kamate. U nastavku se objašnjava način obračuna poreza na dohodak od kamata od strane inozemnih isplatitelja.

1. Uvodno
2. Tko je obveznik obračuna poreza na kamatu
3. Razmjena podataka između poreznih tijela EU-a, SAD-a i ostalih
4. U kojem se trenutku plaća porez na dohodak
5. Međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
6. Porez na dohodak nije plaćen u inozemstvu
7. Porez na dohodak plaćen je u inozemstvu

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi