RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Kako smo u prošlom broju časopisa PiP, br. 2/18., obradili institut prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca, u ovom broju objašnjavamo priznavanje materijalnih prava iz radnog odnosa nakon prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca. Stoga autorica u članku navodi praksu Suda Europske unije prema kojoj postoji tendencija smanjivanja razlika u državama članicama EU-a u pogledu opsega zaštite radnika na području prenošenja ugovora o radu u odnosu na nacionalno zakonodavstvo.

1. Uvod
2. Zadržavanje prava iz radnog odnosa
3. Materijalna prava nakon otkaza ugovora o radu zbog prijenosa P/DP/GD/DGD
4. Nastavak važenja kolektivnog ugovora
5. Odgovornost za obveze prema radnicima nastale do dana prenošenja ugovora o radu
6. Zlonamjerno izbjegavanje ispunjenja obveza prema radnicima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)