Odbitak pretporeza (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Odbitak pretporeza (II. dio)
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Kakvo je stajalište Europskog suda pravde (dalje: ESP) vezano uz pravo odbitka pretporeza kada Porezna uprava retroaktivno utvrdi da je porezni obveznik po sili zakona postao obveznikom PDV-a i njegove isporuke podvrgne PDV-u od trenutka kada su ispunjeni uvjeti za upis u registar, izneseno je u Presudi u predmetu C-183/14. Autorica u članku navodi stajališta ESP-a u vezi s pogrešnom primjenom mehanizma obrnutog oporezivanja (prijenos porezne obveze) i odbitkom pretporeza, ispravkom računa nakon poreznog nadzora te naposljetku objašnjava porezni tretman paušala za uslugu savjetovanja.

1. Uvod
2. Presuda ESP-a u predmetu C-124/12 AES-3C Maritza East 1 EOOD
3. Presuda ESP u predmetu C-463/14 ALIC OOD
4. Presuda ESP-a u predmetu C-111/14 GST – Sarviz AG Germania
5. Presuda ESP-a u predmetu C-564/15 Tibor Farkas
6. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi