Oblici obavljanja rada bez prava na naknadu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Oblici obavljanja rada bez prava na naknadu
Stranica:
192.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

      Autorica u članku razmatra pravne odnose kojima je predmet obavljanje rada, a koji se ne mogu smatrati radnim odnosom i koji isključuju pravo osobe koja rad obavlja na naknadu za obavljeni rad (volontiranje u širem smislu).
      Navode se i uspoređuju različiti oblici obavljanja rada bez prava na naknadu, načini nastanka te prava i obveze sudionika takvih pravnih odnosa. U članku donosimo i ogledne primjerke ugovora o stručnom osposobljavanju i ugovora o volontiranju.

1. Uvod
2. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa predviđeno odredbama ZPZ-a
3. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa predviđeno odredbama ZR-a
4. Volontiranje
5. Pomaganje u obrtu
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo