Dozvola za boravak i rad državljana trećih zemalja

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Dozvola za boravak i rad državljana trećih zemalja
Stranica:
84.
Autor/i:
Saša ZEBEC , mag. iur.
Sažetak:

U članku se analizira pravno uređenje dozvole za boravak i rad državljana trećih zemalja. Uspoređuju se sadašnji Zakon o strancima, važeći Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj te neki elementi prijašnjeg Zakona o strancima iz 2007. godine, prijašnjeg Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj te dijelom Zakon o strancima iz 2003. godine, uz neke primjere iz sudske prakse. Prvo se analizira pojam stranca kroz prijašnje i sadašnje zakonsko uređenje, zatim se izlaže razlika između kratkotrajnog, stalnog i privremenog boravka u koji je, potonji, smještena dozvola za boravak i rad državljana trećih zemalja. Izlaže se o dozvoli za boravak i rad na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote, zatim o podnošenju zahtjeva te o odlučivanju glede zahtjeva te o roku važenja dozvole. Analizira se uređenje glede državljana trećih zemalja koji mogu raditi bez dozvole za boravak i rad. Konačno, izlaže se o prestanku važenja dozvole za boravak i rad državljana trećih zemalja.

1. Uvod
2. Dozvola za boravak i rad
3. Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote
4. Podnošenje zahtjeva i odlučivanje o zahtjevu
5. Rok važenja
6. Državljani trećih zemalja koji mogu raditi bez dozvole za boravak i rad
7. Prestanak važenja dozvole za boravak i rad
8. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo