Isplata dividenda i udjela u dobitku te postupanje s više isplaćenim predujmovima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Isplata dividenda i udjela u dobitku te postupanje s više isplaćenim predujmovima
Stranica:
128.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Primitke od dividenda i udjela u dobitku ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se dohotkom od kapitala. Za svrhu plaćanja poreza na dohodak treba Poreznoj upravi predati Obrazac JOPPD. Na jednak način oporezuju se i predujmovi dobitka. Dobitak se može isplaćivati bez obveze oporezivanja (ovisno o godini u kojoj je ostvaren), dok je isplata dividenda i udjela u dobitku pravnim osobama uvijek neoporeziva. Kada je s osnove isplate predujma dobitka za 2018. godinu isplaćeno više predujmova u odnosu na ostvareni dobitak, više isplaćena svota smatra se dohotkom od kapitala koji se smatra izuzimanjem i oporezuje se stopom od 36 %. Poreznu obvezu treba podmiriti predajom prijave poreza na dobitak, Obrasca PD, najkasnije do 30. travnja 2019. godine.

  1. (Ne)oporezivanje dividenda i udjela u dobitku ovisno o godini kada su ostvarene
  2. Isplata oporezive dividende i udjela u dobitku
  3. Isplata neoporezivog udjela u dobitku i dividenda
  4. Isplata dobitka u naravi
  5. Isplata dobitka fizičkim osobama u sustavu poreza na dobitak
  6. Isplata dobitka zaposlenicima i članovima uprave
  7. Kada se može isplatiti predujam dobitka za 2019. godinu
Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi