Obračun amortizacije za 2019. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2020
Članak:
Obračun amortizacije za 2019. godinu
Stranica:
30.
Autor/i:
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Računovodstveni okvir za obračun amortizacije
3. Porezni okvir za obračun amortizacije
4. Obračun amortizacije
5. Početak i završetak obračuna amortizacije
6. Porezno priznata amortizacija
7. Porezno nepriznata amortizacija
8. Amortizacija osobnih automobila
9. Amortizacija revalorizirane imovine
10. Amortizacija vrijednosno usklađene imovine
11. Privremeno nepriznati trošak amortizacije
12. Amortizacije imovine s pravom korištenja
13. Zaključak

Hashtags:
#Amortizacija, #OdgođenaPoreznaImovina, #OsobniAutomobili, #PoreznoNepriznatiTroškovi, #Računovodstvo