Ustup ili cesija prava na povrat poreza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Ustup ili cesija prava na povrat poreza
Stranica:
121.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Prema odredbama Općega poreznog zakona, porezni obveznici mogu ustupiti svoje potraživanje s naslova poreza (primjerice PDV-a, dobitka, dohotka, nekretnina), nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja ne mora biti porezni obveznik, a na temelju pisanog ugovora o ustupu ili cesiji. Ustupitelj prava obvezan je, u propisanom roku, dostaviti ugovor o ustupu mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu te prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Dostavljeni ugovor o ustupu obvezujući je za porezno tijelo, osim ako se nad ustupiteljem ne provodi postupak prisilne naplate poreznog duga te ako porezni obveznik nema dospjelih a neplaćenih poreza i drugih javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi knjigovodstvenu evidenciju.

  1. Uvod
  2. Kada porezne obveze podmiruje solidarni dužnik ili treća osoba
  3. Ustup ili cesija prava na povrat poreza
  4. Rok za dostavljanje ugovora o ustupu Poreznoj upravi
  5. Primjer zaključivanja ugovora o ustupu potraživanja
  6. Ugovor o ustupu budućih tražbina
  7. Kontrolne radnje u poreznoj upravi pri provjeri ugovora o ustupu
  8. Rok u kojemu je Porezna uprava obvezna riješiti zaprimljeni ugovor o ustupu potraživanja
  9. Zaključak
Hashtags:
#Cesija, #OPZ, #Porezi, #Prijeboj, #UstupPotraživanja