Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji
Stranica:
77.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Kada nadležni epidemiolog utvrdi potrebu za izolacijom osoba za koje postoji sumnja da bi mogao oboljeti ili širiti zarazu koronavirusa, osoba se upućuje u izolaciju. O tome obvezno izvješćuje izabranog liječnika telefonom, ili elektroničkom poštom ili osobno, koji potom izdaje izviješće o bolovanju (doznaku DO – izolacija). Prema izvješću o bolovanju poslodavac izdaje potvrdu o plaći i zahtjev za isplatom naknade koju može dostaviti elektroničkim putem na e-adresu izolacija@hzzo.hr koju HZZO preuzima putem Centralnoga zdravstvenog informacijskog sustava. Naknada se utvrđuje na temelju utvrđene cijene radnog sata prema Potvrdi o plaći u visini 100 %. Isplaćuje ju na teret HZZO-a izravno na račun osiguranika.

  1. Utvrđivanje naknade na koju radnik ostvaruje pravo za vrijeme izolacije
  2. Primjeri utvrđivanja naknade za bolovanje i sastavljanje Obrasca JOPPD
  3. Može li poslodavac nadoknaditi radniku razliku iznad svote naknade do visine neto-plaće ako je veća od najviše naknade od 4.257,28 kn
  4. Kako treba postupiti ako radnik za vrijeme izolacije oboli zbog koronavirusa
  5. Utvrđivanje naknade za bolovanje obrtnika i ostalih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
Hashtags:
#COVID19, #NaknadaPlaće, #Plaće, #TroškoviOsoblja