Oporezivanje honorara od autorskih i umjetničkih djela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Oporezivanje honorara od autorskih i umjetničkih djela
Stranica:
123.
Autor/i:
Krešimir ŠOJAT , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Prema propisima o porezu na dohodak autorski honorari smatraju se drugim dohotkom kao i svi ostali primitci ostvareni povremenim samostalnim radom.
      U poreznom smislu autorski honorari i autorski honorari s umjetničkim obilježjem razlikuju se od ostalih primitaka koji se smatraju drugim dohotkom jer se doprinosi i porez na dohodak obračunavaju na smanjenu osnovicu za troškove u paušalnoj svoti od 30 % ili 55 %, ako je riječ o autorskom honoraru s umjetničkim obilježjem, što ima utjecaj na način obračuna doprinosa i poreza na dohodak. O tome pišemo u ovom članku.

  1. Što se smatra autorskim djelom
  2. Ugovor o autorskom djelu
  3. Obračun doprinosa, poreza i prireza autorskog honorara
  4. Obračun umjetničkih honorara
  5. Obračun autorskog honorara autoru koji je u sustavu PDV-a
  6. Razlika naknade za ostvareno autorsko djelo u odnosu na naknadu s osnove ugovora o djelu
Hashtags:
#AutorskiHonorari, #Dohodak, #Honorari, #HonorariUmjetnika, #Porezi