Računovodstvo izgradnje građevina za tržište

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Računovodstvo izgradnje građevina za tržište
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U RRiF-u br. 2/21. pisali smo o računovodstvenom praćenju izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu koje se klasificiraju u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 6 odnosno MRS-a 16. U tome članku dan je i primjer računovodstvenog praćenja izgradnje poslovne zgrade za potrebe društva te naknadnog vrednovanja izgrađene zgrade u skladu sa zahtjevima navedenih računovodstvenih standarda. U ovome članku autorica obrazlaže računovodstveno praćenje izgradnje građevina koje se grade za tržište u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 10 odnosno MRS-a 2. Pri tome daje primjere knjiženja izgradnje stanova za tržište i kuća za odmor koje se grade za daljnju prodaju.

  1. Uvod
  2. Utvrđivanje vrijednosti građevina koje se grade za tržište
  3. Postupanje s PDV-om kod investitora koji primaju građevinske usluge od drugih poreznih obveznika
  4. Računovodstveno praćenje izgradnje stanova za tržište kod investitora
  5. Računovodstveno praćenje izgradnje kuća za odmor za tržište kod investitora
  6. Porezno motrište prodaje nekretnina
  7. Računovodstveno praćenje prenamjene nekretnina izgrađenih za tržište
  8. Zaključak
Hashtags:
#Graditeljstvo, #Gradnja, #GrađevinskiRadovi, #Nekretnine, #RačunovodstvoGraditeljstva