Rad za poslodavca sa sjedištem u državi EU-a i EGP-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Rad za poslodavca sa sjedištem u državi EU-a i EGP-a
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prema propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s propisima EU-a, osobe koje imaju prebivalište i žive u državi članici EU-a mogu se zapošljavati kod poslodavca s registriranim sjedištem u drugoj državi članici EU-a odnosno EGP-a te prema ugovoru o radu mogu obavljati poslove za tog poslodavca u matičnoj državi u kojoj ostaju u sustavu socijalnog osiguranja. Prijavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje radnika obavlja poslodavac pod osobnim registarskim brojem (OIB-om) koji za te strane poslodavce izdaje nadležna Porezna uprava u državi rada te doprinose obračunava i plaća prema propisima te države. Porez na dohodak radnik obračunava i plaća sam za sebe prema poreznim propisima matične države u kojoj radi. Svaka članica EU-a u skladu s propisima o koordinaciji socijalnog sustava uređuje način postupanja u tim slučajevima. U ovom članku pišemo o radu osobe u RH za poslodavca s registriranim sjedištem u članici EU-a te postupanje u skladu s hrvatskim propisima iz područja rada, socijalnog osiguranja te poreznim propisima.

  1. Uvodne napomene
  2. Prijava radnika u socijalna osiguranja u RH
  3. Plaćanje doprinosa
  4. Mogućnost preuzimanja odgovornosti za plaćanje doprinosa
  5. Izvješćivanje o obračunanim i uplaćenim doprinosima na Obrascu JOPPD
  6. Plaćanje poreza na dohodak
Hashtags:
#Doprinosi, #ObračunPlaće, #ObveznoOsiguranje, #Rezidentnost, #StraniPoslodavac