Sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2006.
Stranica:
21.
Autor/i:
Sažetak:
Godišnja financijska izvješća za jednogodišnje poslovanje jesu službena izvješća uprave trgovačkog društva. Ona sadržavaju obavijesti o ostvarenim prihodima, rashodima, financijskom rezultatu te o financijskom i imovinskom stanju društva na dan 31. prosinca poslovne godine. Ona su i temelj za izradu poslovnog izvješća o stanju društva. Uprava povjerava sastavljanje godišnjih financijskih izvješća profesionalnim računovođama, koji u načelu tijekom godine obavljaju računovodstvene poslove. Propisana je obveza uprave potpisati financijska izvješća i predočiti ih vlasnicima, državnim institucijama i drugim korisnicima. Ispred računovođe koji sastavljaju financijska izvješća nazire se velika stručna i moralna odgovornost. Stručna odgovornost proizlazi iz nužnosti njihova dobrog poznavanja propisa o vođenju računovodstva i financijskog izvješćivanja, poreznih propisa, računovodstvenih standarda vezanih za iskazivanje pozicija u pojedinim financijskim izvješćima, računovodstvenim politikama poduzetnika, internim aktima i dr. Moralna je odgovornost vezana uz istinito i pošteno iskazivanje pozicija u financijskim izvješćima. Odgovornost za uljepšano iznošenje pokazatelja uspješnosti poslovanja i imovinskog stanja društva može dovesti računovođu i do krivične odgovornosti. Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za 2006. moramo imati na umu da je od 1. siječnja 2006. u primjeni novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05.) i drugi propisi koji utječu na postupak sastavljanja godišnjih financijskih izvješća. Za to su bitni:
  1. Novi kriteriji klasifikacije obveznika (čl. 17. ZOR-a)
  2. Primjena standarda financijskog izvješćivanja (18. ZOR-a)
  3. Financijski izvještaji (Odluka o obliku i sadrža ju financijskih izvješća, Nar. nov., br. 122/06.)
  4. Obveznici revizije financijskih izvješća (Zakon o reviziji Nar. nov., br. 146/05.) i
  5. Naputci Porezne uprave o sastavljanju godišnje prijave poreza na dobitak - PD i dr.
  6. U ovom broju dajemo naputke za sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za trgovačka društva i obrtnike "dobitaše" koji vode dvostavno knjigovodstvo prema Zakonu o računovodstvu, MRS-ovima i MSFI-ma. Dalje, iznosimo obračun i sastavljanje poreznog izvješća PD, amortizacije dugotrajne imovine, te obračun doprinosa koji terete troškove ovih poduzetnika. U cilju lakšeg snalaženja u nastavku predočujemo pregledni sadržaj.
Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi, #Računovodstvo