Prilog obrtnici

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu

      Obrtnici i slobodna zanimanja koji obavljaju registriranu djelatnost i utvrđuju dohodak na temelju podataka iz Knjige primitaka i izdataka, svoju će prijavu poreza na dohodak za 2019. godinu predati na Obrascu DOH najkasnije do 29. veljače 2020. godine. Podsjećamo, u slučaju supoduzetništva, nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je najkasnije do 31. siječnja 2020. godine predati Poreznoj upravi prijavu poreza na dohodak od zajedničke djelatnosti na Obrascu DOH-Z.
      Već tradicionalno uz siječanjski broj časopisa RRiF objavljujemo posebni prilog namijenjen fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost i vode poslovne knjige u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Sadržaj priloga objedinjuje radnje u vezi sa „završnim obračunom“ obrtnika „dohodaša“ – obračun amortizacije, sastavljanjem popisa dugotrajne imovine, sastavljanjem porezne prijave – ali i niza prikaza poslovnih događaja s osvrtima na mišljenja Ministarstva financija. Posebna su objašnjenja dana i za utvrđivanje obveze doprinosa na temelju obavljanja druge djelatnosti kada fizičke osobe uz dohodak od nesamostalnog rada kod svog poslodavca s kojima imaju zaključen ugovor o radu imaju još i obrt kao „drugu djelatnost“ za koju su obvezni plaćati doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
      Opširnije o obračunu amortizacije, kontrolno-analitičkim postupcima pri utvrđivanju dohotka za 2019. godinu, godišnjem popisu kod samostalnih obrtničkih djelatnosti, izradi godišnje porezne prijave i doprinosima kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti, pročitajte u ovom Prilogu.

rrif - 1.2020, str. 4
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2019.

1. Dugotrajna imovina – predmet amortizacije
2. Popis dugotrajne imovine – obrazac DI
3. Amortizacija
4. Otuđenje dugotrajne imovine
5. Praktični primjer obračuna i knjiženja amortizacije za 2019. godinu

rrif - 1.2020, str. 5
II. Primitci i izdatci samostalnih obrtničkih djelatnosti – kontrolno-analitički postupci za 2019. godinu

      Prema čl. 34. st. 1. Zakona, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost te djelatnost slobodnih zanimanja trebaju utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija.
      Napominjemo da u odnosu na prethodnu godinu, ova skupina poreznih obveznika treba voditi računa o promjenama s motrišta dohotka i novostima pri izradi godišnje porezne prijave samostalnih obrtničkih djelatnosti. U nastavku se daje pregled obveza u vezi sa sastavljanjem i pripremom godišnje porezne prijave za samostalne obrtničke djelatnosti za 2019. godinu.

1. Kako je trebalo evidentirati primitke i izdatke u poslovnim knjigama obrtnika i slobodnih zanimanja u 2019. godini
2. Evidentiranje poslovnih primitaka u poslovnim knjigama
3. Evidentiranje poslovnih izdataka

rrif - 1.2020, str. 25
III. Posebnosti godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti

      Samostalne obrtničke djelatnosti trebaju provesti godišnji popis – inventuru krajem poslovne godine, a iskazane razlike mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba neovisno o tome je li riječ o zalihama robe ili dugotrajnoj imovini. Upravo se zbog toga u ovom članku upućuje na osobitosti, kako s poreznog tako i s knjigovodstvenog motrišta, na dopuštene i prekomjerne gubitke – manjkove na robi te zalihama koje se utvrđuju u godišnjem popisu fizičkih osoba – dohodaša koji utvrđuju dohodak kao razliku primitaka i izdataka u Obrascu KPI.
      U nastavku se daje podsjetnik na obveze u vezi s godišnjim popisom koje trebaju provesti samostalne obrtničke djelatnosti.

1. Uvod
2. Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma koje primjenjuju obrtničke djelatnosti
3. Što se popisuje u obrtničkim djelatnostima
4. Kako treba postupati s utvrđenim viškovima i manjkovima kod dohodaša
5. Primjer evidentiranja utvrđenih viškova i manjkova u poslovnim knjigama dohodaša
6. Zaključak
Odluke Hrvatske obrtničke komore

rrif - 1.2020, str. 40
IV. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2019. godinu

      Godišnju poreznu prijavu, u skladu s čl. 48. st. 1. t. 1. Zakona, obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema čl. 30. – 35. Zakona. Predaje se na Obrascu DOH odnosno Obrascu DOH-Z, i to za samostalne obrtničke djelatnosti koje utvrđuju dohodak na temelju evidentiranih primitaka i izdataka u Obrascu KPI. Obrazac DOH za 2019. godinu treba predati najkasnije do 29. veljače 2020. godine, a obrtnici koji obavljaju djelatnost u supoduzetništvu trebaju predati prijavu na Obrascu DOH-Z najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.
      U nastavku se daje primjer utvrđivanja dohotka od obavljanja samostalne obrtničke djelatnosti i godišnja porezna prijava na obrascima DOH i DOH-Z za 2019. godinu.

1. Zakonska osnova – temeljene odredbe u vezi s predajom godišnje porezne prijave samostalnih djelatnosti
2. Zaključivanje Obrasca KPI i utvrđivanje dohotka i porezne osnovice na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2019. godinu
3. Utvrđivanje dohotka od obavljanja zajedničke djelatnosti na Obrascu DOH-Z
4. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice poreza i prireza na Obrascu DOH
5. Ostale obveze obrtnika i slobodnih zanimanja
6. Posebnosti pri utvrđivanju dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti − za obrtnike koji nisu obveznici PDV-a

rrif - 1.2020, str. 55
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2019. godinu

      Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao svoje jedino i glavno zanimanje obvezno su osigurane te svoje doprinose podmiruju prema propisanoj osnovici. Fizičkim osobama dopušteno je uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost. Oporezivanje samostalne djelatnosti se obavlja putem poslovnih knjiga te se oporezuje porezom na dohodak na jednak način kao što bi se oporezivanje obavljalo da fizička osoba obavlja samostalnu djelatnost kao svoje jedino i glavno zanimanje. U smislu obračunavanja doprinosa za obvezna osiguranja, djelatnost koja se obavlja uz radni odnos smatra se drugom djelatnošću. Ti porezni obveznici obračunavaju doprinose i plaćaju doprinose po svim osnovama. O tome, između ostaloga, pišemo u nastavku.

1. Obračun doprinosa za osobe koje samostalnu djelatnost obavljaju kao jedino zanimanje
2. Obračun doprinosa za osobe koje samostalnu djelatnost obavljaju uz radni odnos

rrif - 1.2020, str. 88