I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2019.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2019.
Stranica:
5.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Dugotrajna imovina – predmet amortizacije
2. Popis dugotrajne imovine – obrazac DI
3. Amortizacija
4. Otuđenje dugotrajne imovine
5. Praktični primjer obračuna i knjiženja amortizacije za 2019. godinu

Hashtags:
#Amortizacija, #DugotrajnaImovina, #GodišnjiPopis, #Inventura, #Obrtnici