Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 29
Računovodstvo nabave osobne imovine od građana
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Tijekom svoga poslovanja poduzetnici se često susreću s nabavom imovine od građana Prilikom takvih nabava postavlja se pitanje poreznog položaja ...

rrif - 6.2022, str. 97
Ispravak odbitka pretporeza kod isporuka gospodarskih dobara
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Kod isporuka gospodarskih dobara dugotrajne imovine može doći do okolnosti u kojima će se pravo na odbitak pretporeza poreznog obveznika ...

rrif - 5.2022, str. 33
Računovodstvo ulaganja poduzetnika u plemenite metale
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ulaganje u investicijsko zlato i trgovina njime ponovno je aktualna kako za građane tako i za poduzetnike trgovačka društva Međutim ...

rrif - 5.2022, str. 25
Računovodstvo nabave i uporabe postrojenja i opreme
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Postrojenja i oprema čine dio dugotrajne materijalne imovine društva koja se koristi u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište rashodovanja dugotrajne materijalne imovine
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Društvo X d o o koje je obveznik poreza na dodanu vrijednost dalje PDV planira rashodovati dio svoje dugotrajne materijalne ...

rrif - 10.2021, str. 61
Kupnja imovine i naplata jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine i naplata prethodno primljenog jamstva tema je ovoga proračunskog praktikuma Ako se daje predujam za kupnju ...

rrif - 8.2021, str. 46
Kupnja imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva prikazuju dva načina kupnje dugotrajne nefinancijske imovine one u koju se prije kupnje ulagalo ...

rrif - 8.2021, str. 39
Umjetnine kao imovina društva
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Slike i druge umjetničke predmete poduzetnici često nabavljaju za potrebe uređenja poslovnog prostora u kojemu obavljaju svoju djelatnost Svaka slika ...

rrif - 7.2021, str. 57
Nabava i prodaja mobilnih telefona i nadoknada telefonskih troškova
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Jedan od osnovnih alata komunikacije u poslovanju je mobilni telefon Zbog toga su mobilni telefoni sastavni dio imovine većine trgovačkih ...

rrif - 2.2021, str. 63
Razvojne strategije i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi se sastavljanje razvojne strategije i uključivanje nerecipročnih prihoda koji ...

rrif - 2.2021, str. 59
Povrat i zamjena imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se povrat dugotrajne nefinancijske imovine u godini koja je različita od godine njezine kupnje te ...

rrif - 2.2021, str. 41
Štete na imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prirodna katastrofa potres brojnim je poduzetnicima uništila ili oštetila imovinu Nastala šteta na imovini poduzetnika ima trenutne i odgođene posljedice ...

rrif - 1.2021, str. 46
Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje a ne putem korištenja Prodaja navedene ...

Obrt - 1.2021, str. 5
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obrtnici kao obveznici poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga obvezno u skladu sa zakonom obavljaju godišnji ...

rrif - 11.2020, str. 84
Prijenos dugotrajne imovine i prestanak priznavanja imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s prijenosom dugotrajne imovine između povezanih osoba i prestankom ...

rrif - 11.2020, str. 81
Depozit i prijenos dugotrajne imovine unutar proračunskog sustava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se oročenje novčanih sredstava kada se ono proteže između dvije proračunske godine i prijenosi ...

rrif - 10.2020, str. 75
Darovana dugotrajna imovina i stvari koje nisu imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju se knjiženja u vezi s darovanom dugotrajnom imovinom te darivane stvari koje nisu imovina ...

rrif - 10.2020, str. 65
Nabava poljoprivrednog zemljišta
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Margareta ĐURIĆ , bacc. oec.

U ovom praktikumu autorice obrazlažu računovodstveno praćenje nabave poljoprivrednog zemljišta prema zahtjevima računovodstvenih standarda Uz navedeno u praktikumu se ...

rrif - 9.2020, str. 61
Dugotrajna nematerijalna imovina
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o računovodstvenim postupcima s dugotrajnom nematerijalnom imovinom te na praktičnim primjerima prikazujemo knjigovodstveno evidentiranje različitih ...

rrif - 6.2020, str. 148
Transakcija prodaje i povratnog najma dugotrajne materijalne imovine prema MSFI-ju 16 – Najmovi
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Odbor za tumačenje MSFI IFRIC primio je upit o knjiženju transakcije prodaje i povratnog najma s varijabilnim plaćanjem U ...

rrif - 5.2020, str. 59
Troškovi održavanja postrojenja i opreme
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 2 20 pisali smo o troškovima održavanja nekretnina U ovom članku autorica obrazlaže troškove tekućeg ...

rrif - 4.2020, str. 66
Vrijednost u upotrebi kao izračun nadoknadive vrijednosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Jedan od bitnih zahtjeva financijskog izvještavanja je da knjigovodstvene vrijednosti imovine koje se objavljuju u financijskim izvještajima ne bi ...

rrif - 2.2020, str. 22
Računovodstvo troškova održavanja nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U bilancama većine trgovačkih društava posebice onih koji se bave proizvodnjom trgovinom turističkom djelatnošću i sl nekretnine čine značajnu ...

PrGO - 1.2020, str. 70
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2019. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1. Uvod
2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2019. godine

Obrt - 1.2020, str. 5
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2019.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Dugotrajna imovina predmet amortizacije 2 Popis dugotrajne imovine obrazac DI 3 Amortizacija 4 Otuđenje dugotrajne imovine 5 Praktični primjer ...

rrif - 9.2019, str. 43
Aktualna pitanja iz prakse

Davati savjet odnosno mišljenje podložno je rizicima Prvi je način na koji nam je stranka izložila problem Jesu li ...

rrif - 9.2019, str. 23
Računovodstveni praktikum – prodaja dugotrajne imovine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom praktikumu autorica obrazlaže računovodstveno praćenje prodaje dugotrajne materijalne imovine odnosno nekretnina postrojenja i opreme nematerijalne imovine te ...

rrif - 8.2019, str. 23
Računovodstvo zemljišta
Autori: Margareta ĐURIĆ
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Velik broj društava u svojem poslovanju imaju zemljište kao dugotrajnu materijalnu imovinu ili kratkotrajnu imovinu za gradnju objekta za ...

rrif - 6.2019, str. 131
Primitci od državnih potpora kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poduzetnici u praksi sve češće koriste državne potpore pomoći subvencije poticaje kao jedan od motiva za samozapošljavanje osnivajući razne ...