Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2021, str. 49
Računovodstvo praćenja izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 19 pisali smo o računovodstvenom praćenju nekretnina koje se grade za tržište u skladu sa ...

rrif - 10.2020, str. 65
Nabava poljoprivrednog zemljišta
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Margareta ĐURIĆ , bacc. oec.

U ovom praktikumu autorice obrazlažu računovodstveno praćenje nabave poljoprivrednog zemljišta prema zahtjevima računovodstvenih standarda Uz navedeno u praktikumu se ...

rrif - 9.2020, str. 58
Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U okviru internih prihoda na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga koji se iskazuju na posebnoj poziciji u Računu ...

rrif - 2.2020, str. 22
Računovodstvo troškova održavanja nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U bilancama većine trgovačkih društava posebice onih koji se bave proizvodnjom trgovinom turističkom djelatnošću i sl nekretnine čine značajnu ...

rrif - 3.2011, str. 54
Računovodstvo dodatnih ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

U RRiF u br 09 06 i 04 09 pisali smo o računovodstvenom praćenju troškova tekućeg i investicijskog održavanja dugotrajne ...

rrif - 3.2009, str. 59
Smanjenje vrijednosti revalorizirane dugotrajne materijalne imovine
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.

Autorica u članku obrazlaže računovodstvene postupke smanjenja vrijednosti revalorizirane dugotrajne materijalne imovine prema zahtjevima računovodstvenih standarda uzimajući pritom u obzir ...

rrif - 7.2008, str. 41
Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina revalorizira se prema zahtjevima HSFI a 6 odnosno MRS a 16 i HSFI a 5 ...