Računovodstvo praćenja izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Računovodstvo praćenja izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U RRiF-u br. 9/19. pisali smo o računovodstvenom praćenju nekretnina koje se grade za tržište u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 10 odnosno MRS-a 2. U ovome članku autorica obrazlaže računovodstveno praćenje izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu koje se klasificiraju u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 6 odnosno MRS-a 16. Uz to, autorica daje primjer računovodstvenog praćenja izgradnje poslovne zgrade za potrebe društva te naknadnog vrednovanja izgrađene zgrade u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda.

  1. Uvod
  2. Utvrđivanje vrijednosti građevina koje se grade za vlastitu dugotrajnu imovinu
  3. Računovodstveno praćenje izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu
  4. Naknadno utvrđivanje vrijednosti građevina izgrađenih za vlastitu dugotrajnu imovinu
  5. Računovodstveno praćenje izgrađene građevine prema metodi troška nabave
  6. Računovodstveno praćenje izgrađene građevine prema metodi revalorizacije
  7. Zaključak
Hashtags:
#Amortizacija, #HSFI6, #MRS16, #Nekretnine, #Računovodstvo, #Revalorizacija